Pondo ng Tulong sa Seattle
(Seattle Relief Fund)

Ang Seattle Relief Fund ay may $16 milyon na pagpopondo para sa direktang tulong pinansyal ng mga pinaka mahina at mababang kita na mga residente ng Seattle at ang kanilang mga sambahayan na naapektuhan ng krisis ng COVID-19.

Trusted by

Aplikasyon at palatakdaan ng oras ng pag-babayad

Ang paggawad ay $1,000 hanggang $3,000 depende sa laki ng sambahayan. Kinakailangan na magsumite ng isang aplikasyon bawat sambahayan.

1. Nagbubukas ang Aplikasyon

Ang Aplikasyon ay magbubukas ng 3 linggo lamang, mula Lunes, Oktubre 25, 2021, hanggang Lunes, Nobyembre 15, 2021, ng11:59 ng gabi.

2. Pagsusuri ng Aplikasyon

Ang mga aplikasyon ay susuriin sa loob ng dalawang linggo, mula Nobyembre 16, 2021 hanggang Disyembre 6, 2021.

3. Mga Desisyon at mga Pagbayad

Ang mga desisyon ay magagawa mula Nobyembre 29, 2021 hanggang Disyembre 6, 2021 at ang mga pagbayad ay ipadadala pagkatapos ng Disyembre 9, 2021.

Pag-aralan kung paano mag-aplay at kung ano ang kailangan ninyong isumite

Award Amount

Awards will be $1,000 - $3,000 depending on household size.

How to Apply

Before you apply, you should:

 1. Gather your required identity and residency documentation. You can review the list of approved materials at https://seattlerelief.com/#required-documents
 2. Calculate your average monthly income.

To apply, you should:

 1. Click the "Apply Now" button on this website, this will take you to the application page.
 2. Create a Scholar Fund account. You will only need to provide your email address or phone number and set up a password.
 3. Complete all of the application questions. You can save your application and come back at any time.
 4. Once you are finished with your application, you will receive a confirmation text and email with your submission ID. Save this to check the status of your application or if you need support from our support team.  

After you apply, you should: heck your email inbox or your junk email folder for your confirmation. You will also get a text message confirmation the day you submit your application. You may log back in to your Seattle Relief Fund account and check to see if your application is being reviewed and if you are awarded funds. Please only submit your application one time.

If you need help filling out the application please visit seattlerelief.com/#app-assistance to connect with one of our community partners.

If you need to update or correct an error on your application after it has been submitted, please submit a new application with your updated information by November 15 11:59pm.

If you need to update or correct an error on your application after it has been submitted, please submit a new application with your updated information no later than November 15, 11:59pm.

Eligibility

To apply, you must meet ALL of the requirements below: 

 • Be 18 years old or older
  AND
 • Someone in your household must:  

  Live within the boundaries of the City of Seattle
  OR
  Be enrolled in the Seattle Promise program
  OR
  Be enrolled in Seattle Public Schools
  OR
  Be an artist/cultural worker who has owned or rented an art studio or rehearsal space within the boundaries of the City of Seattle at any time since March 2020.
  AND 
 • Be under 50 percent of the median household income in Seattle. The income eligibility chart can be found below.

INCOME ELIGIBILITY CHART

Household
Size
Total Monthly Household Income
1
$ 3,375
2
$ 3,858
3
$ 4,342
4
$ 4,821
5
$ 5,208
6
$ 5,596
7
$ 5,979
8
$ 6,367

Required Documents

You will need to upload documents to confirm your identity and your connection to Seattle. The table below provides a list of documents you can use.  

Please select one item from List A (Identity and Residency) or one item from each List B (Identity) and List C (Residency) to upload. Make sure the copy is clear and readable.


Click to view the Required Documents 

Tulong sa Aplikasyon

Maaari kayong makakuha ng tulong sa pagsusumite ng inyong aplikasyon mula sa isa sa aming mga kasosyo.Para sa tulong sa inyong nais na wika, mangyaring makipagugnay sa kasosyo ng komunidad na naka-lista sa ibaba.

Mga Madalas Itanong

May mga katanungan tungkol sa Seattle Relief Fund?

Papaano ko malalaman kung ako ay may karapatan para sa Pondo na Tulong ng Seattle (Seattle Relief Fund)?

Para mag-aplay, kinakailangan na matugunan ninyo ang LAHAT ng mga kinakailangan sa ibaba:

Ang talaan ng kita ng pagiging karapat-dapat ay matatagpuan sa ibaba. Halimbawa, kung kayo ay mag-aaplay para sa pamilya ng apat, at ang kabuuan ng buwanang kita ng inyong sambahayan ay mas-mababa sa $4,821, kung gayon ay may karapatan ang inyong pamilya.

I-click para sa Talaan ng Pagiging karapat-dapat

Paano ko malalaman kung ako ay nakatira sa loob ng mga hangganan ng Lungsod ng Seattle?

Maaari mong masuri ang mga hangganan ng Lungsod ng Seattle dito sa: https://bit.ly/seattle-boundaries.

Anong mga uri ng kita ang kinakailangan ko na isama sa aplikasyon na ito?

Hihilingin sa iyo na maibigay ang karaniwang buwanan na kita sa inyong sambahayan, kung saan kabilang ang mga sahod, mga tip, mga komisyon, mga kabayaran mula sa mga gawaing pangsariling-trabaho, suporta sa bata, kawalan ng hanapbuhay, bayad na pang-pamilya at pang-medikal na pahinga, pagreretiro, mga benepisyo ng Social Security.Kung ang inyong sambahayan ay tumatanggap ng mga pampumblikong benepisyo, hihilingin din sa iyo na maibigay ang karaniwang buwanan na halaga na iyong natatanggap mula sa Pansamantalang Tulong para sa mga Nangangailangan na Pamilya (Temporary Assistance for Needy Families (TANF)), Tulong na Programa para sa Karagdagang Nutrisyon (Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP)), Housing Choice Vouchers (Section 8), Tulong pinansyal para sa mga tumakas (Refugee Cash Assistance), Karagdagang Kita ng Securidad (Supplemental Security Income).Hindi na ninyo kinakailangan na isama ang mga balik-buwis na kinita, mga pagbabayad ng tax credit para sa bata, minsang tulong sa renta, mga pederal na pang-ekonomiyang pagbabayad (federal economic payments) sa inyong pagkalkula.

Sino ang itinuturing na artista o manggawa sa kultura?

Mga indibidwal na artista at mga manggagawa sa kultura sa mga disiplina na ito:

 • biswal/kasanayan
 • sayaw/koreograpika
 • musika/komposisyon/tunog
 • literatura/grapikong nobela
 • midya/pelikula/digital na midya/panunulat pang-pelikula
 • panulaan/talumpati
 • teatro/pagsusulat ng iskrip
 • etniko/mga tradisyunal na anyo ng kultura

Kabilang dito ang mga tagapayo, mga editor, panlipunang pagsasanay, pagtuturo ng mga artista, o mga tagapangasiwa ng sining.

Kinakailangan ba ng patunay ng mga artista/manggagawa ng kultura na naninirahan sa Seattle na sila ay nagmamay-ari o nangungupahan ng istudyo o lugar pangensayo sa Seattle?

Hindi, ang mga artista/manggagawa ng kultura na naninirahan sa Seattle ay hindi na kinakailangan na magpakita na sila ay nagmamay-ari o nangungupahan ng istudyo o lugar pangensayo sa Seattle.Tanging ang mga hindi naninirahan sa Seattle na mga artista/manggagawa ng kultura ang dapat magbigay ng patunay na sila ay nangupahan o nagmay-ari ng isang istudyo o lugar na pangensayo sa Seattle anumang panahaon pagkatapos ng Marso 2020.

Ako ay nakatira sa labas ng Seattle, ngunit isa sa aking kasamabahayanan ay nagtatrabaho sa Seattle.

Kung ikaw ay nakatira sa labas ng Seattle, ikaw o sino man sa inyong kasambahayanan ay dapat

 • nakalista sa programa na "Seattle Promise"
  O KAYA
 • nakalista sa mga Pampublikong paaralan sa Seattle (Seattle Public Schools)
  O KAYA
 • isang artista/manggagawa ng kultura na nagmamay-ari o nangungupahan ng lugar sa loob ng mga hangganan ng lungsod ng Seattle sa anumang panahon simula Marso 2020.

Lahat ba ng nag-aplay para sa "Seattle Relief Fund" ay makakatanggap nitong tulong pinansiyal?

Dahil sa limitado ang mga pondo, hindi namin mapagsisilbihan ang lahat.Ilan sa mga may karapatan na mga aplikante ay maaring hindi makatanggap ng suportang pampinsyal.Ang prosesong pagsusuri ay HINDI batay sa unang makarating, unang sisilbihan.

Upang matulungan ang mga may higit na pangangailangan, aming uunahin ang mga aplikante base sa mga sumusunod na pamantayan na nakalista na walang partikular na pagkakasunod-sunod:

 • Ang mga Sambahayanan na nakaranas ng pinsala mula sa karahasan simula Marso 2020, kabilang ang poot/krimen ng pangmamaliit at mga nakaligtas sa kaharasan sa tahanan.
 • Ang mga pamilya na may mga anak o mga umaasa na maygulang, mga nag-iisang magulang, mga walang asawa at mga buntis, at mga sambahayan na may isa o higit pa sa isa na may kapansanan.
 • Mga sambahayan na nakaranas ng pagkawala ng trabaho/walang kita bilang resulta ng krisis sa COVID-19 AT hindi ma-access ang mga benepisyo para sa pagka-wala ng trabaho ng estado.
 • Mga sambahayan na hindi naging kwalipikado para sa mga kabayaran ng pampasigla ng pederal (Federal Stimulus).
 • Mga sambahayan na mayroong miyembro na walang katiyakan para sa pangangalaga ng pangkalusugan sa 2020 o 2021.
 • Sambahayan kung saan mayroong sinuman na miyembro ay nakaranas ng pagkamatay, pagpapa-ospital, o mga pang-matagalang epekto sa kalusugan (https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/long-term-effects.html) dahil sa COVID-19.
 • Mga sambahayan kung saan mayroong sinuman na miyembro ay nakaranas ng kalusugang pang-isipan o krisis sa paggamit ng droga at naghanap ng pagpapagamot o payo dahil sa krisis ng COVID-19.
 • Mga sambahayan na nakaranas ng kawalang-tatag ng pabahay, (mga kasamang halimbawa at hindi limitado sa pananatili sa mga silungan para sa biglaang pangangailangan, kawalan ng kakayahang magbayad ng renta o mortgage, pag-hiling ng biglaang tulong para sa pag-aari ng tahanan) mula Marso 2020 bilang resulta ng krisis sa COVID-19.

Ako ay nakatanggap ng tulong pinansiyal mula sa 2020 "Seattle COVID-19 Disaster Relief Fund" para sa mga Imigrante.Ako ba ay maari pang makapag-aplay para sa 2021 Seattle Relief Fund?

Kung ikaw ay nakatanggap ng tulong pinansyal mula sa 2020 "Seattle COVID-19 Disaster Relief Fund" para sa mga imigrante, ikaw ay hindi karapat-dapat para sa pagpopondong ito.Kung maari lamang ay huwag na mag-aplay para sa 2021 "Seattle Relief Fund".

Dapat ay natawagan na kayo ng Scholarship Junkies noong Agosto 2021 upang kumpirmahin ang inyong pagiging karapat-dapat para sa karagdagan pang mga sumusunod na pagpopondo.Kung ikaw ay nakatanggap ng pagpopondo noong nakaraang taon, at hindi ka nakatanggap ng abiso ng muling pag-ulit (recertification notification) sa pamamagitan ng text o email, mangyaring tumawag o mag-text sa (206) 312-1630 o mag-email sa update@seattlecovidfund.org.

Ako ay walang dokumento.Ako ba ay may karapatan na makatanggap ng pagpopondo?

Oo.Ang pagpopondong ito ay inilaan para sa sinumang residente ng Seattle na may mababang kita anuman ang kanilang pagkamamamayan o katayuan sa imigrasyon, hangga't natutugunan nila ang mga kinakailangan sa pagiging karapat-dapat.Ang Lungsod ng Seattle ay hindi pinahihintulutan na magtanong nang tungkol sa katayuan sa imigrasyon ng kahit sino man ayon sa Ordinance 121063.Nangangahulugan ito na hindi kami nagtatanong tungkol sa katayuan sa imigrasyon sa pormularyo ng aplikasyon para sa Seattle Relief Fund.

Ako ay kasal, at ako at ang aking asawa ay parehong kwalipikado para sa pagpopondo.Dapat ba na pareho kami na mag-aplay?

Isa lamang sa inyo ang dapat mag-aplay para sa inyong sambahayan.Ang mag-asawa (2 na maygulang) ay may karapatan na tumanggap ng isang kabayaran na $2,000.

Ang aking sambahayan ay binubuo ng maraming mga pamilya.Paano kami dapat mag-aplay?

Ang bawat pamilya ay dapat magsumite ng isang aplikasyon para sa pamilyang iyon.

Ang aking sambahayan ay binubuo ng maraming nag-iisang mga maygulang.Paano kami dapat mag-aplay?

Ang bawat isang maygulang ay dapat magsumite ng isang aplikasyon para sa kanilang sarili.

Maaari ba akong mag-aplay sa ngalan ng aking umaasang mga anak?

Ang inyong mga umaasang anak ay dapat isama sa inyong sambahayan na aplikasyon.

Hanggang kailan ang tanggapan ng aplikasyon?

AplikasyonHanggang kailan ang tanggapan ng aplikasyon?Ang panahon ng aplikasyon ay magbubukas sa Lunes, Oktubre 25 at magsasara sa Lunes, Nobyembre 15, sa 11:59 ng gabi.Maaari ninyong isumite ang inyong aplikasyon sa anumang oras sa loob ng panahong ito.Ito ay hindi "unang makarating, unang sisilbihan" na proseso ng aplikasyon.Ang mga mahuhuling aplikasyon ay hindi tatanggapin.

Anong uri ng mga dokumento ang aking kinakailangan na isumite?

Kinakailangan mo ang mga dokumentong kumukumpirma ng iyong pagkakakilanlan at koneksyon sa Seattle. (I-click ang link na ito upang makita ang mga hangganan ng lungsod dito: https://bit.ly/seattle-boundaries.) Ang talahanayan sa ibaba ay nagbibigay ng listahan ng mga dokumentong maaari mong gamitin.Kinakailangan mong mag-upload ng malinaw at nababasang mga dokumento mula sa alinman sa Listahan A, o mula sa parehong Listahang B at C.

I-click upang matingnan ang mga Kinakailangang Dokumento

Wala akong access sa internet o sa isang aparato na nakaka-access sa internet.Mayroon ba na ibang mapagpipilian upang ako ay makapag-aplay?

Nagagawa laman naming mag-alok ng aplikasyon sa online.Maaari mong ma-access ito gamit ang isang computer o mobile device.Kung hindi ka makapag-aaplay sa online, mangyaring makipag-ugnay sa isa sa mga organisasyong ito para sa tulong.

Maaari ba akong maka-balik sa aplikasyon na nasimulan ko at tapusin ito sa paglaon?

Oo.Ang iyong aplikasyon ay awtomatikong mase-save habang sinusulatan mo ito.Magagawa mo rin na i-pause ang iyong aplikasyon at kumpletuhin ito sa paglaon.Upang ipagpatuloy ang iyong aplikasyon sa paglaon kailangan mong mag-log-in at dapat nasa iyo ang iyong email at password o access sa numero ng telepono na iyong ginamit upang mag-sign up.

Maaari ba akong gumawa ng mga pagbabago sa aplikasyon matapos ito isumite?

Kung kailangan mong i-update o i-wasto ang isang pagkakamali sa iyong aplikasyon matapos itong maisumite, mangyaring mag-sumite ng panibagong aplikasyon kasama ang na-update na impormasyon nang hindi lalampas sa Nobyembre 15, 11:59pm.

Wala akong permanenteng tirahan sa kasalukuyan.Maaari pa rin akong mag-aplay?

Oo.Maaari kang mag-aplay kung wala kang permanenteng tirahan.Kinakailangan mong idokumento na kasalukuyan kang naninirahan sa loob ng mga hangganan ng Lungsod ng Seattle.Mangyaring suriin ang listahan ng mga naaprubahang mga dokumento dito sa seattlerelief.com/#reguired-documents.

Ano ang mangyayari kung ako ay magsumite isang katulad na aplikasyon ng hindi sinasadya?Ako ba ay madidiskwalipika bilang isang resulta?

Kung ikaw ay nagsumite ng maraming mga aplikasyon nang hindi sinasadya, makikilala namin na maraming aplikasyon mula sa kaparehong sambahayan ang naisumite at susuriin ang aplikasyon na nagpapahiwatig ng mas mataas ng pangangailangan.Maaari din kaming makipag-ugnayan sa iyo sa pamamagitan ng telepono o text kung nakapansin kami ng mga isyu sa aplikasyon.

Mayroon bang proseso ng pag-apela kung hindi ako nakatanggap ng tulong pinansyal mula sa Seattle Relief Fund?

Dahil sa inaabangang mataas na bilang ng mga aplikasyon, hindi magkakaroon ng proseso sa pag-aapela.

Ako ay mayroon pang mga katanungan.Ako ba ay maaring tumawag para sa aking mga katanungan sa wikang aking nais?

Kung ikaw ay mayroong mga katanungan, mangyaring tawagan ang aming customer service line (206) 775-7490. Kung ikaw ay nangangailangan ng tulong sa pagkumpleto ng inyong aplikasyon sa inyong nais na wika, mangyaring makipag-ugnay sa isa sa mga organisasyon na ito para sa tulong sa seattlerelief.com/#application-assistance.

Magkano ang mga ibabayad ng Seattle Relief Fund?

 • Ang isang maygulang ay may karapatan na maka-tanggap ng minsanang kabayaran na $1,000.
 • Ang sambahayan na mayroon dalawang maygulang ay may karapatan na makatanggap ng kabayaran na $2,000.
 • Mga sambahayan na may mga bata o mga maygulang na umaasa ay may karapatan tumanggap ng kabayaran na $3,000.

Ito ba ay isang pa-minsanang pagbabayad?

Oo, kung kayo ay naaprubahan para sa tulong pinansyal, makakatanggap kayo ng pa-minsanang kabayaran.

How can I receive payments and how long will it take?

There are four options for receiving payments:

*Physical checks are void after 90 days.
**Physical gift cards are void after 12 months.

Wala akong permanenteng tirahan.Paano ako makakatanggap ng tulong pinansyal nang walang mailing adres?

Kung kayo ay naaprubahan para sa tulong pinansyal, magkakaroon kayo ng dalawang pagpipiliang pagbabayad:

 • Kung kayo ay may email, maaari kayong makatanggap ng mga pondo sa pamamagitan ng isang digital gift card.
 • Kung kayo ay may email, maaari kayong makatanggap ng mga pondo sa pamamagitan ng isang digital gift card.Kung mas nais ninyong makatanggap ng pisikal na tseke o gift card, maaaring makatulong ang aming mga kabisig na organisasyon.Halimbawa, maaari ninyong gamitin ang mailing adres ng organisasyon upang matanggap ang pisikal na tseke.Mangyaring makipag-ugnay sa isa sa mga organisasyon sa ibaba para sa tulong: seattlerelief.com/#application-assistance

Ang impormasyon aking ibinigay sa aplikasyon ay kumpidensyal ba?

Ang impormasyon aking ibinigay sa aplikasyon ay kumpidensyal ba? Kinokolekta ng Scholar Fund (Scholarship Junkies) and personal na impormasyon na boluntaryo ninyong sinumite sa online na aplikasyon para sa Seattle Public Fund. Upang maiwasan ang hindi awtorisadong pag-access, mapanatili sa kawastuhan ng data, at matiyak ang wastong paggamit ng impormasyon, aming isinagawa ang naaangkop na mga pamamaraang pisikal, elektroniko at pamamahala upang mapangalaga at ma-secure ang impormasyong aming kinokolekta. Hindi namin boluntaryong ibinabahagi ang inyong mga data sa tauhan ng gobyerno, kabilang na ang Lungsod ng Seattle.Maaari ninyong matutunan ng higit pa ang tungkol sa kumpletong Privacy Policy ng Scholar Fund (Scholarship Junkies) dito (Ingles lamang).

Ako ba kinakailngan na mangamba o ang miyembro ng aking pamilya tungkol sa public charge?

Batay sa U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS), mga pansamantalang lokal na programang tulong pinansyal gaya ng Seattle Relief Fund ay hindi isasaalang-alang sa pagtukoy kung ang indibidwal ay isang public charge.Kung mayroon kayong mga katanungan tungkol sa inyong katayuan sa imigrasyon at/o sa paggamit ng mga benepisyo, dapat kayong makipag-usap sa isang abugado ng imigrasyon o kinikilalang kinatawan ng Department of Justice.

Makakaapekto ba ang pagtanggap ng tulong pinansyal na ito sa miyembro ng aking pamilya o sa aking kakayahang maging isang mamamayan ng U.S.?

Kung kayo ay isang legal na permanenteng residente o green card holder, ang pagtanggap ng tulong pinansyal mua sa Seattle Relief Fund ay hindi makakaapekto sa inyong kakayahang maging isang mamamayan ng U.S.Hindi rin ito makakaapekto sa kakayahan ng isang legal na permanenteng residente/miyembro ng pamilya na may green card na maging isang mamamayan ng U.S.Kung mayroon kayong mga katanungan tungkol sa inyong katayuan sa imigrasyon at/o sa paggamit ng mga benepisyo, dapat kayong makipag-usap sa isang abugado ng imigrasyon o kinikilalang kinatawan ng Department of Justice.

Mga kasosyo sa komunidad

Nakikipagtulungan kami sa mga kasosyo sa komunidad na ito upang maibigay sa inyo at sa maraming mga tao ang pinansyal na kaluwagan.

Simple & fast

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit

No coding required

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit

24/7 support

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit

Sign up and apply for relief today!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit convallis libero ac aliquet nibh et.

Take a look at our past customers success stories

“The best place to start your store”

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit turpis viverra amet elit est proin tgestas neque quis aliq vel. Viverra gravida orci vitae at aliquam sit accums rutrum ut convallis.

Sophie Moore
Fashion Shoes Co.

“Everything to setup your store”

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit turpis viverra amet elit est proin tgestas neque quis aliq vel. Viverra gravida orci vitae at aliquam sit accums rutrum ut convallis.

John Carter
Fashion Shoes Co.

“I love Saaslify, they're the best”

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit turpis viverra amet elit est proin tgestas neque quis aliq vel. Viverra gravida orci vitae at aliquam sit accums rutrum ut convallis.

Kathie Corl
Fashion Shoes Co.

Makipag-ugnayan sa amin

Kailangang mag-ulat ng isang bagay na hindi gumagana nang tama?May mga katanungan tungkol sa mga pagbabayad?Punan ang aming form upang makatulong kami, o magabot sa amin ng isang tawag, text, o email!

Your message has been submitted.
We will get back to you within 24-48 hours.
Oops! Something went wrong.